Помощ и съвети

СЪОБЩЕНИЕ

Фирма „Дидис“ ООД изтегля от пазара като несъответстващо на  изискванията на стандарт EN 13209-2:2015 (БДС EN 13209-2:2016) бебешко кенгуру модел “Journey” –  възможен е риск от нараняване, тъй като при някои бройки от бебешко кенгуру модел “Journey” някои от катарамите на предпазните колани не са налични. Поради недостатъчни точки за закрепване на бебешкото кенгуру, опората е недостатъчна и бебето може да се изплъзне, да падне и да се нарани. Молим потребителите, закупили тази стока, да преустановят използването й. Потребителите, закупили тази стока, могат да я върнат в срок до 31.08.2023 на адрес гр. Шумен,  ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия-изток“ № 6. Съответната парична сума ще им бъде върната срещу представяне на платежен документ. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

 

Настоящият Договор се сключва между:

1. Дидис ООД, ЕИК 127553275, със седалище гр. Шумен, ул. „Тракия изток“ № 6, представлявано от Деян Радев – Управител  (наричан по-долу за краткост „Възложител“) от една страна, и от друга,

2. ……………………………….............….. (наричан по-долу за краткост „Изпълнител“)

Възложителят и Изпълнителят, наричани заедно за краткост „Страните“ и всеки поотделно „Страна“.

Настоящият договор, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, наричан по-нататък за краткост Регламента, е във връзка със задължението на Възложителя и Изпълнителя да сключат писмен договор, с който да уговорят правата, задълженията и отговорностите на страните във връзка с личните данни, които Изпълнителят обработва от името на Възложителя.

чл.1.    По смисъла на Регламента, Възложителят е Администратор на Лични Данни (лицето, което определя целите за и начина на обработка на личните данни), Изпълнителят е Обработващ на Лични Данни (лицето, което обработва лични данни от името на и по указание от Администратор), а физическите лица, чийто данни се обработват, се наричат Субекти на Данни.

чл.2.    (1) Предмет на обработка от страна на Изпълнителя са следните лични данни, предоставени от Възложителя, респективно категориите Субекти на Данни и целите за тяхната обработка:

1. На служители, контактни лица, клиенти, доставчици и заинтересовани страни на Възложителя, при всички дейности, свързани с бизнес взаимоотношенията между Изпълнителя и Възложителя;

(2) Видът лични данни, които Изпълнителят обработва от името на Възложителя са:

                                                1. За служители, контактни лица, клиенти, доставчици и заинтересовани страни:

                                                            а) три имена;

                                                            б) телефон за връзка;

                                                            в) адрес за кореспонденция;

                                                            г) електронна поща

                                                            д) други контактни и комуникационни данни, както и данни в договори, поръчки, планирания, рекламации

които Изпълнителят ще получава от Възложителя.

                                (3) Нивото на въздействие при нарушаване сигурността на обработваните от името на Възложителя лични данни, по отношение на рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на Субектите на Данни, в случай на нарушаване на сигурността на обработвани техни лични данни, е ниско.

чл.3.    (1) Възложителят нарежда и указва на Изпълнителя да обработва предоставените му личните данни само за целите на привеждане в съответствие с договора за продажба на стоки, закупени от обектите на Възложителя.

                        (2) Информация на трети страни, свързана с обработката на лични данни по ал.1, Изпълнителят ще предоставя на:

1. Държавни и общински органи и/или институции, във връзка със законови задължения към тях и/или във връзка със законови искания от тях за информация, която касае клиенти на Възложителя, в които се съдържат лични данни.

                        (3) Изпълнителят се задължава винаги да осигурява, че лицата, действащи под негово ръководство, които обработват лични данни от името на Възложителя, извършват това съгласно разпоредбите на ал.1 и ал.2.

чл.4.    Изпълнителят гарантира на Възложителя, че е предприел и прилага необходимите организационни и технически мерки спрямо нивото на въздействие, определено в чл. 2, ал. 3 от настоящият договор, в резултат на които, обработването на лични данни, които са предоставени за обработка от Възложителя на Изпълнителя, протича в съответствие с изискванията на Регламента и осигурява защита на правата на Субектите на Данни.

чл.5.    (1) Изпълнителят се задължава да информира Възложителя в случай, че при обработката на личните данни от името на Възложителя, Изпълнителят възнамерява да използва Подизпълнител/и, като по този начин дава възможност на Възложителя да одобри този / тези Подизпълнител/и.

                        (2) Изпълнителят се задължава в своите договорни отношения със своите Подизпълнители по ал.1 да изисква достатъчно гаранции за прилагане на подходящи организационни и технически мерки, така че обработването на личните данни в тази част да протича в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на правата на Субектите на Данни.

                        (3) Когато Подизпълнител (друг/и обработващ/и лични данни) на Изпълнителя по ал.1 не изпълни свое задължение за защита на лични данни, Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на своя Подизпълнител, от което са настъпили санкции и вреди за Възложителя.

чл.6.    Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Изпълнителят, при обработката на лични данни от името на Възложителя, се задължава винаги да прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразеното с тези рискове нива на сигурност.

чл.7.    Изпълнителят се задължава да подготви отговори за всички искания отправени към Възложителя от страна на Субекти на Данни, във връзка с упражняване на техни права по Регламента, в случаите, в които Изпълнителя е отговорен за тази част от обработката на лични данни от името на Възложителя.

чл.8.    Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за всяко нарушаване на сигурността на обработваните лични данни от името на Възложителя. Уведомяването се извършва без ненужно забавяне, след узнаване за нарушаване сигурността на личните данни. Уведомлението съдържа най-малко следното:

1. описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителният брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;

2. посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на личните данни или на друго лице за контакт, от което може да се получи повече информация;

3. описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

4. описание на предприетите или предложените от Изпълнителя мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

чл.9.    Срокът за обработка на личните данни по настоящия Договор продължава до неговото прекратяване..

чл.10.  При прекратяване на Договора, Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя всички регистри с лични данни, в т.ч. дигитални и физически, които е обработвал за срока на Договора.

чл.11.  (1) Изпълнителят се задължава по всяко време да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване, че изпълнението на задълженията от страна на Изпълнителя по отношение на обработката на лични данни от името на Възложителя е в съответствие с разпоредбите на Регламента.

                        (2) Изпълнителят се задължава да осигурява и да съдейства за извършването на проверки и одити от страна на Възложителя или от одитор, назначен от Възложителя, за доказване, че изпълнението на задълженията от страна на Изпълнителя по отношение на обработката на лични данни от името на Възложителя е в съответствие с разпоредбите на Регламента.

чл.12.  За всяко нарушение на сигурността на обработваните от името на Възложителя лични данни, което е по вина на Изпълнителя или негов Подизпълнител, за които Възложителят е претърпял санкции и/или вреди, Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност пред Възложителя.

чл. 13. Настоящият Договор влиза в сила от момента на подписването му от Страните и е безсрочен.

чл.14. Настоящият Договор може да бъде прекратен:

                        (1) По взаимно съгласие на Страните, изразено писмено;

                        (2) С отправяне на 1-месечно предизвестие от страната, желаеща да прекрати Договора, към другата страна.

чл.15.  Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан от двете страни.

чл.16   За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданското законодателство на Република България.

чл.17.  Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.


ЗА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


________________________                                     ________________________


Информацията може да бъде свалена и тук

Моделът, който имам е от по-стара колекция на Lorelli. Мога ли все още да получа резервни части и аксесоари за този модел?

За отговор на този въпрос, моля свържете се с отдел „Сервиз“ на тел. 054/850 836, 054/993242 или 0895 624 063.

Няма търговски представител на Lorelli в моя град. Какво да правя?

За отговор на този въпрос, моля свържете се с отдел „Сервиз“ на тел. 054/850 836, 054/993242 или 0895 624 063.

Къде мога да оставя моят продукт Lorelli за сервизно обслужване?

Може да оставите стоката за сервизно обслужване, в магазина от който сте я закупили.

Какъв е териториалния обхват на гаранцията?

Република България

Какво е съдържанието и обхвата на гаранцията?

Потребителят има  право да отправи рекламация към търговеца в случай, че продуктът не отговаря на договора за продажба. Рекламацията може да съдържа искане за ремонт на продукта или замяна с нов продукт, освен ако последното е невъзможно или избраното обезщетение е непропорционално в сравнение с другите възможности за обезщетяване. В случаите на закупени продукти от онлайн магазини, рекламацията трябва да е придружена от снимков материал на дефекта, за да може търговецът да вземе правилно решение за нейното удовлетворяване.


Какво трябва да направя, ако забележа дефект?

Ако забележите дефект или неизправност, моля свържете се с търговския обект /физически или онлайн магазин/, откъдето сте закупили продукта. Търговецът ще направи всичко възможно за решаването на Вашия проблем. Ако търговецът не може да отстрани дeфекта, той ще изпрати продукта на Lorelli, заедно с оригинален платежен документ за покупката и Протокол за гаранционен сервиз с кратко описание на оплакването. Lorelli ще се погрижи за отстраняването на несъответствието. Стоки, изпратени директно към Lorelli от клиент/купувач, без предварително уведомяване на търговеца, от който е закупена стоката, не са обект на гаранция.

Има ли дефекти, които гаранцията не покрива?

Гаранцията не покрива следните рекламации:

 1. Указанията за употреба и монтаж за всеки продукт са описани в приложената в опаковката му инструкция за употреба. Отпада гаранцията на пpoдyĸт, ĸoйтo e изпoлзвaн, бeз дa ca cпaзeни yĸaзaниятa oт инcтpyĸциятa зa yпoтpeбa, както и на пpoдyĸт, зa ĸoйтo ce ycтaнoви, чe e изпoлзвaн нe пo пpeднaзнaчeниe.   
 2. Гаранционният ремонт трябва да бъде извършен в оторизиран сервиз на производителя. Гаранцията на продукта няма да важи, в случай че е извършен ремонт в неоторизиран сервиз или от неоторизирано лице, ако това изрично не е съгласувано предварително писмено със сервиз на Дидис ООД.
 3. Изпращаният  в сервиз несъответстващ  продукт  трябва да бъде добре опакован (по възможност в оригиналната си опаковка), придружен с всички изискуеми документи, и в добро хигиенно състояние. Рекламации без оригинален платежен документ и/или товарителница няма да бъдат приемани.
 4. Продукти с липсваща идентификация (наименование на модел, етикети с данни за производител, артикулен номер и пр.) и/или с дефекти, причинени от неправилна употреба, поддръжка и съхранение, като например: пукнатини, цепнатини, усуквания, разглобявания или липсващи елементи, следи от изгаряне или проникване на течности, възвействие на агресивни перилни препарати,, промяна на цвета на текстил или пластмаса от прекомерно въздействие от слънцето поради неправилно съхранение, ще бъдат отказани за приемане за гаранционно обслужване.
 5. Гаранцията не важи при неправилна, небрежна или груба употреба, удари по продукта, наличие на силно замърсяване в процеса на ползване, проникване на течности в продуктите, излагане на огън, излагане на висока влажност, силно слънце и употреба, която не отговаря на описанието в упътването или погрешна експлоатация.
 6. Гаранционното обслужване не се отнася до: Пoдмянa нa чacти, ĸoитo пoдлeжaт нa aмopтизaция пo вpeмe нa нopмaлнa eĸcплoaтaция. Нecпaзeни yĸaзaния зa cглoбявaнe и мoнтaж. Пpoдyĸт, нa ĸoйтo e извъpшeнa пpoмянa или мoдифиĸaция нa ĸoнcтpyĸциятa, добавяни са части и аксесоари, различни от описаните в инструкцията.
 7. Не се приемат оплаквания за пoвъpxнocтни нaвaнявaния, възникнали  пo вpeмe нa пpeнacянe, тpaнcпopт и cъxpaнeниe или небрежна експлоатация.

Какво е необходимо за да се предяви искане за гаранция?

 • МОЛЯ, ЗАПОМНЕТЕ, В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, ОТ КОЙТО СТЕ  ЗАКУПИЛИ СТОКАТА, А НЕ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА СТОКАТА!!!
 • От Вас ще се изиска Оригинал на касова бележка, фактура или друг платежен документ /напр. товарителница/
 • Необходим Ви е Попълнен протокол за гаранционен сервиз – за начина на попълването му ще получите информация от търговеца, от който сте закупили стоката /физически или онлайн магазин/.
 • Запомнете: При изпращане на рекламираната стока за ремонт, тя трябва да бъде добре опакована и в добро хигиенно състояние /детските количкинапример следва да бъдат почистени от нечистотии по колелата, да са отстранени всички елементи неподлежащи на ремонт (сенници, покривала, меки части, допълнителни аксесоари)/.

ВНИМАНИЕ: В случай на изпращане на стоката в сервиз, тя трябва задължително да се придружава от попълнения оригинал на Протокола за гаранционен сервиз и оригинал на платежния документ и/или товарителницата. В противен случай рекламацията няма да бъде обработвана или рекламираната стока ще бъде върната на клиента!

Какъв срок обхваща гаранцията?

Когато възникне повреда при закупената стока, Lorelli ще осигури отстраняването на проблема единствено чрез сътрудничеството на търговеца, от който сте закупили стоката /физически или онлайн магазин/.

Гаранцията започва да тече от датата на доставка на стоката, а това се удостоверява чрез оригинала на платежния документ и/или товарителницата. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Предлаганата законова гаранция на закупените от Вас стоки е две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Оторизираният сервиз на Дидис ООД е единствения орган, компетентен по определяне правото и начинът на гаранционно обслужване при всеки конкретен дефект.

Колички

Почиствайте тапицерията повърхностно с топла вода и мек препарат. Не използвайте белина. Не сушете на директна слънчева светлина.

Пластмасовите детайли почиствайте с кърпа, вода и мек препарат.

Металните части почиствайте с влажна кърпа и изсушете добре със суха кърпа.

При експлоатация върху запрашен или кален терен, ходовата част трябва да се почисти и смаже, за по-комфортно движение.

Периодично смазвайте с масло болтовете и осите на колелата.

Когато количката е на съхранение, никога не поставяйте други предмети върху нея!

Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Столчета за кола

Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разредител.

Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°С. Не използвайте белина. Не гладете. Не сушете на директна слънчева светлина.

Пластмасовите eлементи почиствайте с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

Столчета за хранене

Перете тапицерията с топла вода и мек сапун.

Пластмасовите детайли трябва редовно да се почистват с влажна кърпа.

Смазвайте периодично всички движещи се части.

Съхранявайте продукта в сухи помещения. Не излагайте продукта на атмосферни влияния като вода, дъжд, сняг, влага или слънчева светлина.

Не използвайте столчето близо до открит огън или други източници на топлина.

Винаги използвайте столчето върху равни повърхности.

Периодично проверявайте за разхлабени или повредени части и ако има такива, незабавно ги заменете с нови!

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Кошари

Пластмасовите детайли трябва редовно да се почистват с влажна кърпа.

Не използвайте абразиви.

При нужда използвайте мек сапун и топла вода, за да почистите текстилните части. Прането на чантата може да извършите ръчно в топла вода, без да я гладите. Не използвайте белина.

Съхранявайте продукта в сухи помещения. Не излагайте продукта на атмосферни влияния като вода, дъжд, сняг, влага или слънчева светлина.

Ако използвате кошарата навън, почистете полепналия по краката прах, както и по останалите елементи, тъй като попаднал в механизма на ключалките, може да причини сериозна повреда.

Не поставяйте кошарата в близост до отоплителни уреди, тъй като това може да повреди пластмасовите и текстилни части.

Не използвайте кошарата ако някоя част е счупена, скъсана или липсва.

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Кенгура

Може да се пере в автоматична пералня при температура до 30°С. Не използвайте белина. Не гладете. Не сушете на директна слънчева светлина.

След всяко пране поверявайте дали плата и шевовете не са износени или повредени.

Проверявайте редовно шевовете и кенгуруто, за да сте сигурни, че не са износени или повредени и че някоя част не липсва.

Не използвайте кенгуруто ако някоя част е счупена, скъсана или липсва.

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Шезлонги

Металните и пластмасовите части почиствайте с хладка вода и мек препарат за почистване.

Почиствайте тапицерията повърхностно с топла вода и мек препарат. Не използвайте белина. Не сушете на директна слънчева светлина.

Не оставяйте шезлонга до работещ вентилатор, отоплителни уреди, остри предмети, съдове с вода.

Не използвайте шезлонга ако някоя част е счупена или липсва.

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Проходилки

Металните и пластмасовите части почиствайте с хладка вода и мек препарат за почистване.

За да се предпазва здравето на детето, седалката трябва редовно да се мие и подсушава.

Съхранявайте продукта в сухи помещения. Не излагайте продукта на атмосферни влияния като вода, дъжд, сняг, влага или слънчева светлина.

Не използвайте проходилката близо до открит огън или други източници на топлина.

Проверявайте коланите, болтовете и всички части преди употреба.

Не използвайте проходилката ако някоя част е счупена или липсва.

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Триколки

Металните и пластмасовите части почиствайте с хладка вода и мек препарат за почистване.

Ако триколката е била използвана на плажа, я почистете така, че да отстраните попадналите пясък и сол по подвижните части и колелата.

Не използвайте триколката близо до открит огън или други източници на топлина.

Съхранявайте продукта в сухи помещения.

Смазвайте периодично всички движещи се части.

Не използвайте триколката ако някоя част е счупена или липсва.

Не използвайте резервни части, които не са одобрени от производителя или дистрибутора.

Какви продукти трябва да вземем, когато отиваме на почивка?

Ние препоръчваме: столче за кола, съобразено с теглото на детето, столче за хранене, количка и кошара за спане.

Какви продукти трябва да купим преди и след раждането на детето?

Ние препоръчваме: комбинирана количка 3 в 1, столче за кола Група 0+, стол за хранене, шкаф-вана за преобличане, шезлонг, кошара и проходилка.

Защо моята количка не се предлага повече?

Lorelli има за цел да предлага иновативни продукти. Това означава нови продукти всяка година. Ето защо, някои продукти вече не са налични в продуктовото ни портфолио.

Как да монтирам аксесоарите към моята количка?

Повечето аксесоари се предлагат с инструкция за употреба, в която е описано как да монтирате аксесоара към вашата количка. Също така можете да свалите актуалната версия на инструкцията, от която се нуждаете.

Съвместими ли са аксесоарите Lorelli с всички продукти на Lorelli?

Повечето аксесоари са съвмeстими с всички колички на Lorelli. Lorelli също така предлага и аксесоари специално разработени за определен модел. Разберете какви аксесоари са подходящи за вашата количка, в специалния раздел „Аксесоари“ на всяка количка на този сайт.

Необходима ли е някаква поддръжка на продуктите, които съм закупил/а?

В категорията „Обслужване на клиенти“ на електронната страница на Lorelli можете да намерите цялата необходима информация и полезни съвети как да поддържате закупените от Вас продукти в добро състояние.

Как да открия най-близкият търговец на Lorelli?

За да откриете търговец на продуктите Lorelli, отидете на категория „Дистрибутори“ на електронния сайт на Lorelli, където ще откриете списък с търговци, предлагащи нашите стоки.

Към кого да се обърна за съдействие или резервни части?

За по-подробна информация отиде на категория „Обслужване на клиенти“/“Сервиз“.

Какъв е гаранционният срок на продуктите Lorelli?

За да видите какъв период обхваща гаранцията за всеки един вид артикул, моля отидете в категория „Гаранция“.

Къде мога да разгледам новия каталог на Lorelli?

На началната страница на Lorelli в интернет в категорията „Каталози“ може да разгледата настоящата колекция или да изтеглите каталога в PDF файл.

Къде мога да намеря инструкции за продуктите на Lorelli?

Всички продукти на Lorelli се продават със съответната инструкция за употреба. Ако сте я загубили, може да си я изтеглите от електронната страница на Lorelli, от съответния продукт.

Къде мога да намеря подробна информация за продуктите на Lorelli?

Подробна информация за спецификациите, безопасността, цветовете от новата колекция, на всички продукти, може да откриете на електронната страница на Lorelli.

Мога ли да взема количката с мен на самолета?

Повечето авиокомпании ще позволят само единична, малка и напълно сгъната количка (5-7 кг.) в кабината на самолета. В повечето случаи ще трябва да чекирате вашата количка на гишето за регистриране. Ние ви препоръчваме да проверите предварително за правилата на компанията, с която ще летите, тъй като те са различни за различните авиокомпании.

Детето ми повече не се побира в коша за новородено и все още не може да седи самостоятелно? Какво трябва да направя?

След като детето ви вече не се побира в коша за новородено, може да използвате седалката на количката. Това обикновено е времето около 6 месечна възраст. Ако детето ви не може да седи само, ние препоръчваме да използвате количката със облегалка в най-наклонено положение.

Какво е максималното тегло, за което е проектиран коша за пазаруване на количките Lorelli?

Кошът за пазаруване е проектиран да издържа тегло до 2 кг.

Какви характеристики трябва да предлага една количка на децата и родителите при ежедневната употреба?

Бебетата и малките деца прекарват голяма част от времето си в количката. Ето защо, коша за новородено трябва да бъде възможно най-комфортен и достатъчно голям, за да може детето да се движи свободно и да играе в него, както и да има омекотители за по-голям комфорт. Количката трябва да има стабилна облегалка, която трябва да може да се регулира, така че детето да може да пътува седнало или легнало. Количката трябва да има удобна подложка за крачета и достатъчно пространство за комфорта на детето.

Родителите би трябвало да се уверят, че количката има регулируема дръжка, която да може да се настройва според човека, който ще я използва. Идеалната височина е когато предмишниците ви са хоризонтални, когато държите дръжката.Предните колела би трябвало да завиват във всички посоки с цел по-лесното управление на количката. Коша за пазаруване е полезен и при пазаруване. Ако е необходима да вдигате количката с дете в нея (на автобус) е добре тя да е с алуминиева конструкция, тъй като ще е по-лека. Количките с малки и компактни размери, когато се сгънат могат да се поберат в багажника на колата. Тапицерия, която може да се отстрани бързо и може да се пере, прави почистването й значително по-лесно.

Подходящи ли са количките Lorelli за тичане?

Не, количките Lorelli не са проектиране за тази цел.

От каква възраст и колко време могат да бъдат използвани количките Lorelli?

Количките Lorelli могат да се използват за деца над 6 месеца или по-скоро за деца, които могат да седят самостоятелно и с тегло да 15 килограма. Ако искате да използвате количка за деца под 6 месечна възраст, трябва да потърсите количка предлагаща кош за новородено и/или столче за кола.

Как да използвам количките Lorelli?

Начинът на сглобяване и употреба на количките Lorelli може да намерите в съответната инструкция на продукта.

Какви предпазни мерки трябва да предлага една количка?

Безопасността е много важен критерий, на който трябва да отговаря една количка. Когато закупувате количка, уверете се че е сертифицирана със стандарт BG EN 1888-2012, който отговаря за техническите изисквания за безопасност и тестването на количките.

Една количка никога не трябва да се преобръща. Количка с четири колела и голяма дистанция между осите осигурява по-добра стабилност. Количката трябва да бъде оборудвана и със система предотвратяваща случайното ѝ сгъване. Детето в количката трябва да е обезопасено с предпазен гриф и колани.

Аксесоари:

Защитата  от вятър, дъжд и слънце е важна. Ще Ви е нужен и кош за пазаруване с място за много багаж.

Колан:

Обезопасителният колан трябва да може да се регулира.

Спирачки:

Те трябва да имат добро сцепление с гумите и да са лесни за активиране.

Лесна за управление:

Проверете до колко количката се движи лесно в тясно пространство, когато завивате или когато преодолявате бордюр. Трябва да можете да ходите нормално, когато бутате количката, без да удрята пищялите си в нея.

Дръжки:

Уверете се, че дръжките/дръжката на количката могат да се регулират, за да отговарят на Вашата височина или тази на партньора Ви.

Тегло:

Повдигането на количката нагоре/надолу по стълбите или от багажника на колата може да бъде предизвикателство. Ето защо изберете възможно най-леката количка, без да правите компромис със здравината и качеството.

Компактност:

Разгънатата количка може да заеме голяма част от Вашия коридор. Помислете за количка, която се сгъва до компактни размери, лесна за съхранение в дома, в колата, в обществения транспорт или на оживени места.

Сгъване:

Една от най-използваните характеристики на количката. Гледайте за количка, която се сгъва много лесно, може би такава със сгъване с една ръка или такава, която се сгъва от дръжките т.е. да бъде лесна са сгъване, докато държите детето с едната си ръка.

Комфорт:

Регулиращата седалка трябва да е добре подплатена и да има странична защита. Дръжките трябва да се удобни за хващане.

Колела:

Изберете между въздушни гуми за по-голям комфорт на Вашето бебе или устойчиви на спукване PVC гуми. По-големи гуми – повече комфорт при бутане. По-малки гуми – по-голяма маневреност. Завиващите гуми би трябвало лесно да се заключват. Количката трябва да бъде подходяща за използване върху различни повърхности, бордюри, стълби.

Реверсивна седалка:

Седалкатa трябва лесно да се поставя от позиция „С лице към родителя“ в позиция „По посока на движението“.

Регулиране на облегалката:

малките бебета се нуждаят от упора за гръбчето, която само количките с регулиране на облегалката до „легнала“ позиция могат да осигурят. Ако количката е с облегалка, която не се регулира, Вие може да я използвате само за времето, когато детето може да седи (около 6 месец).

Точната количка за Вас:

След като решите каква ще е основната употреба на количката, разгледайте разнообразието от модели колички, които се предлагат. Помнете, че малките бебета имат различни нужди от по-големите бебета и от прохождащите. Също така, имайте предвид, че ще бутате избраната от Вас количка наймалко 1000 километра през първата година на детето, така че се уверете, че сте избрали комфортната за вас количка.

  Бебешка количка (0+):

  Бебешката количка е подходяща за употреба през първите няколко месеца от живота на бебето (около 10 кг.), като осигурява необходимото пространство са комфорта на бебето. Тази количка предлага регулираща се облегалка, чието най-долно положение осигурява необходимата позиция за сън на бебето. Тези колички обикновено са по-големи, което ги прави по-трудни са използване в обществения транспорт или поставяни в кола. Избирайте колички, които се сгъват до компактни размери и пестят място в колата.

  Бебешка количка (6+):

  Бебешките колички (6+) са подходящи за деца, които могат да седят, около 6 месец и до възраст 3½ години. Идеални за ежедневна употреба, тези колички са компактни и леки. Лесни за управление, тези колички осигуряват комфорт и ограничено или никакво регулиране на седалката.

  Бебешка количка с модулна система:

  Бебешката количка с модулна система е комбинация от количка (рамка и седалка), кош за новородено за първите няколко месеца на новороденото и столче за кола, които се монтират лесно с помощта на специални адаптери към рамката на количката.

Какъв е Вашият начин на живот?

Ако дневната Ви програма включва слизане и изкачване по стълби, бордюри и обществен транспорт, помислете за лека количка, която се сгъва до компактни размери, за да бъде лесна за използване и пренасяне на обществени места като градски транспорт или ресторанти. Също така помислете дали количката ще се побира в багажника на колата Ви и дали не е твърде тежка за вдигане.

Каква е Вашата жизнена среда?

Изберете лека количка, ако домът Ви не разполага с асансьор. Колички, които се сгъват до компактни размери са подходящи за домове с ограничено пространство за складиране.

Живеете ли в града или извън него?

Когато планувате да ходите на дълги разходки (в страната), изберете количка с оптимален комфорт.

„Топ Десет“ на най-често срещаните грешки, когато возите деца.

ГРЕШКА 1: ДЕТЕТО Е В СКУТА НА ПЪТНИКА

Всеки, който си мисли, че може да държи сам детето си с ръце е в голяма грешка. Дори и най-малкото бебе ще се изтръгне от ръцете ви при сблъсък.

ГРЕШКА 2: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕДИН И СЪЩ КОЛАН ОТ ВЪЗРАСТЕН И ДЕТЕ

Дори когато възрастен и дете закопчаят колана около себе си, те излагат живота си на риск. Това е така, защото по-тежкото тяло може лесно да смаже по-малкото тяло. Също така коланът на седалката няма да е в правилна позиция.

ГРЕШКА 3: КОЛАНЪТ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО СТЕГНАТ

Моля, винаги проверявайте дали коланът не е твърде хлабав, всеки път когато се поставя и коригира.

ГРЕШКА 4: БЕБЕ В КОШ

Поставили сте вашето бебе в кош на задната седалка на автомобила? Това е нещо, което НИКОГА не трябва да правите! В случай на челен сблъсък детето ще изхвърчи от коша!

ГРЕШКА 5: НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА НИКАКВА СИСТЕМА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО

Дори и при най-ниските скорости това може да доведе до смърт.

ГРЕШКА 6: АКТИВИРАНА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА

Столчето за новородено никога не бива да се използва на пътническа седалка, ако предната въздушна възглавница е активирана. Ако пътническата въздушна възглавница продължава да е активирана и столчето за новородено е поставено на предната седалка, това може да доведе до сериозно нараняване при инцидент! Пътническата седалка може да бъде използвана за столчета за новородено само, ако предната въздушна възглавница е била деактивирана!

ГРЕШКА 7: СТОЛЧЕТО ЗА НОВОРОДЕНО Е ИНСТАЛИРАНО В ПОЗИЦИЯ „ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО“

Ако столчето за новородено е инсталирано в позиция „По посока на движението“, това може да има същите фатални последици. В случай на челен сблъсък може да пречупи детското вратле, тъй като главата е все още твърде тежка в сравнение с останалата част от тялото. Ето защо столчетата за новородено са проектирани, без изключение, за инсталиране в позиция обратна на движението.

ГРЕШКА 8: ГРЕШНО ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА КОЛА

Вашето дете може да бъде изложено на риск от смърт също така ако столчето не е поставено правилно или използвате погрешния предпазен колан или ако колана не е достатъчно стегнат. Като цяло, колкото по-стегнат е колана между столчето и седалката на автомобила, толкова по-голяма защита ще осигури столчето.

ГРЕШКА 9: НЕПРАВИЛНО БОРАВЕНЕ

Ако столчето за кола е било преправяно по някакъв начин например шиене или промяна на някои части, безопасността на детето вече не може да бъде гарантирана. Липсващи части също могат да доведат до фатални последствия. Липсващ винт може да е достатъчен столчето да се разруши при въздействие.

ГРЕШКА 10: УСЛОВИЯ ЗА ДЕФЕКТ НА СТОЛЧЕТО ЗА КОЛА

Системата за обезопасяване на детето не е подходяща за размер и тегло на детето, за които стандарта не е актуален или столчето вече има малки пукнатини, което може да бъде един от случаите при столчета втора ръка с неизвестен произход.

Столчетата за кола за позиция обратна на движението: „По посока на движението“ или „по посока обратна на движението“ трябва да е столчето?

Статистически, рискът от нараняване в случаите на столчетата за кола от Група I „По посока на движението“ (от около 9 месец до 4 година) е значително по-голям от този за столчетата за кола от Група 0+, в позиция „Обратна на посоката на движение“ (от раждането до около 18 месец), тъй като главата на детето е все още много голяма и тежка, в сравнение с останалата част от тялото.

Това се дължи на конвенционалната пет-точкова система на колана на обърнатите „По посока на движението“ столчета за кола, която държи здраво раменете на място и по този начин подлага врата на детето на значителен стрес при сблъсък. В случая на столчетата за кола в позиция „Обратна на посоката на движение“ енергията от сблъсъка се поема от столчето за кола, осигурявайки облекчение на главата, врата, раменете и на вътрешните органи.

Внимание, въздушна възглавница: Какво трябва да знаем за детските столчета за кола и въздушните възглавници?

Въздушните възглавници са били разработени, за да направят шофирането по-безопасно. Обаче те са подходящи за деца от 15 години и нагоре. Ако поставите столче за новородено на пътническата седалка без да деактивирате въздушната възглавница, бебето е изложено на много голяма опасност. Ето защо детските обезопасителни столчета и столчетата за новородено би трябвало да се инсталират на задната седалка, като неволна грешка докато закрепяте столчето или неволно активиране на въздушната възглавница са достатъчни, да изложите вашето дете на значителен риск. Това е така, защото детето може да понесе сериозни наранявания на главата и шията, повлияни от въздушната възглавница.

Кое е най-безопасното място в колата?

Най-безопасното място в колата за вашето дете е задната седалка, за предпочитане в средата! При тази позиция детето е възможно най-далеч от двете страни на автомобила и по този начин се осигурява оптимална защита в случай на инцидент. Важно: Моля, уверете се, че обезопасителния колан е закрепен към столчето за кола правилно. Само коланите за таза не са достатъчни. В този случай по-безопасно е да използвате една от страничните задни седалки с подвижен триточков колан. Тъй като повечето коли не са проектирани с напълно оформено централно място и е сравнително трудно детето да бъде поставено в това положение, най-практичното и най-безопасното място за системата за обезопасяване на деца е зад пътническата седалка.

Може ли детското столче за кола да бъде използвано на предната седалка на автомобила?

Като цяло, детските обезопасителни системи могат да бъдат използвани на предната пътническа седалка. В случая на системите за обезопасяване в позиция „Обратна на посоката на движение“ (например Група 0+/ столчета за новородено), въздушната възглавница на пътническата седалка трябва да бъде деактивирана, тъй като в противен случай детето може да претърпи сериозно нараняване в случай на сблъсък! Някои производители на автомобили все пак не препоръчват използването на пътническата седалка в този случай, поради възможния риск въздушната възглавница да бъде задействана. Моля, прочетете инструкцията на вашия автомобил или попитайте вашата регионална автокъща.

Какви опасности се крият при използването на употребявана или стара система за обезопасяване на детето?

 • С течение на времето, малки пукнатини могат да се образуват в корпуса на столчето, като резултат от инцидент. Пукнатините често са твърде малки, за да се видят с невъоръжено око, но ако столчето е все още в употреба, те постепенно ще стават по-големи.
 • На пръв поглед безобидна пукнатина може да предизвика цялостно разрушаване на материала. Това може да възникне внезапно, по време на автомобилна катастрофа, в резултат на големи сили, на чието въздействие е изложено столчето.
 • Алтернативно, тези малки пукнатини могат да растат неусетно, поради влиянието на други фактори, като например постоянна употреба или излагане на слънчева светлина, което да доведе до бавно влошаване на материала с течение на времето. Ето защо, използвайте само столчета втора употреба с ясен произход (например от брат/сестра, семейство или добри приятели) и такива, които не са претърпели инцидент от какъвто и да е вид, дори незначителен.
 • Винаги помнете, че употребяваните столчета трябва да функционират и да пасват на колата и детето, така добре, както и едно ново столче. В противен случай, то не може да осигури необходимата защита!

Закупуване на столче за кола „ВТОРА УПОТРЕБА“

Ако решите да закупите употребявана система за обезопасяване на детето, трябва да имате предвид следното:

 • Бъдете внимателни когато закупувате столче за кола с неизвестен произход, тъй като то може да е претърпяло инцидент. Или го проверете при производителя или не го купувайте!
 • Столчетата за кола остаряват, така че не забравяйте да смените модела за третото дете.
 • Моделите често вече се считат за остарели само след 3 до 4 години.

Как да изберем правилното столче?

При закупуването на столче за кола моля, помислете за следващите точки по отношение на закупуването и инсталирането му:

-       Седалки с „полу-универсалнo сертифициране“ не се допускат във всички автомобили. Проверете списъка за съвместимост на производителя на столчето за кола, за да откриете дали то ще пасне във вашият автомобил. В случай на съмнение, просто попитайте вашият търговец на коли.

-       Отидете до специализиран магазин заедно с вашата кола и дете и изпробвайте различни столчета, за да откриете кое пасва най-добре.

-       Детското столче би трябвало да бъде лесно за инсталиране.

-       Проверете дължината на коланите на гърба на седалката, за да се уверите, че не са твърде къси!

-       Коланите за обезопасяване на детето трябва да се регулират лесно, така че да могат да бъдат затягани или разхлабвани в зависимост от това с какво е облечено детето.

-       Столчето за кола би трябвало да предлага на детето което е склонно да спи максимална странична упора и удобна поза за сън или регулираща се подложка за глава.

-       Столчетата за кола с монтиране „По посока обратна на движението“ не трябва да се инсталират на предната пътническа седалка на автомобила с активирана предна въздушна възглавница. В този случай столчето за новородено трябва да се инсталира на задната седалка!

-       Когато закупувате ново, старо и/или употребявано столче за кола, би трябвало винаги да се уверявате, че то отговаря на новия ЕСЕ стандарт. Съответният ЕСЕ-стандарт етикет може да изглежда по следния начин:

 

 ОБЯСНЕНИЕ НА ECE-СТАНДАРТ ЕТИКЕТА

Последната версия (04) на тест-стандарта е в сила от 2006. Въпреки това, системите за обезопасяване на деца, тествани с по-ранната версия ЕСЕ-R-44/03 все още могат да се използват. Този стандарт определя минималната степен на безопасност, която столчето трябва да осигури. Седалки със стандарт ECE-R-44/01 или ECE-R-44/02 на етикета или с надпис на етикета „официално одобрен“, вече не са разрешени за употреба.

ОПИСАНИЕ:

1. УНИВЕРСАЛЕН: Сертификация като универслен или специфичен

2. 9-36кг: Тегло на детето, за което е одобрено столчето

3. ГРУПА 1/2/3: Групата, за която столчето е одобрено

4. ECE R 44/04: Европейски стандарт за детските столчета за кола

5. E8: Отразява страната, за която е сертифицирана седалката

6. 0444596: Номер на теста: първите две цифри се отнасят за версията на използвания стандарт: тези две цифри трябва да бъдат или 04 или най-малко 03!

 

ECE-ГРУПИ

Детето трябва да се осигурява в столче за кола до 12 годишна възраст или до височина 150 см. ECE-Стандарт 44 определя четири групи, всяка от които е проектирана за отделна категория килограми. Като правило, ако детето е твърде тежко или високо за една група, би трябвало да премине към следващата. Ние силно съветваме родителите да не преместват децата си към по-горна група твърде бързо, тъй като твърде голямо столче може да бъде също толкова изложено на риск при автомобилна катастрофа, както и едно, което е твърде малко.

Различните групи и средната възраст на децата, които ги използват са обозначени на графиката по-долу. Трябва да се отбележи, че възрастта не е критерии, но може да бъде използвана като насока, тъй като се отнася до възрастта и теглото на едно средно дете. В резултат, категориите за тегло се припокриват, позволявайки допълнителна гъвкавост за тези деца, които не се поместват в средните показатели. Това е проектирано, за да предпази децата от преминаването от група в група твърде рано или твърде късно.

 

От какви аксесоари се нуждая за столчето за хранене?

Повечето столчета за хранене идват със всичко от което се нуждаете – подложка за хранене, обезопасителни колани, тапицерия.

Ако столчето за хранене има колани, които минават през раменете, това означава ли, че то има пет точков колан?

Пет точков колан означава, че пет точки от колана са закрепени към столчето, така че единия край на всеки от раменните, колана за кръста и колана за чатала е закрепен към столчето.

Кога детето ми може да започне да използва столче за хранене?

Когато вашето дете може да стои само, може да започне да използвате столче за хранене. Това обикновено е около 7 месец. Уверете се, че столчето е на правилната височина за вашето дете.

Как да избера най-доброто столче за хранене?

Столчето за хранене е важен елемент от живота на едно по-голямо дете, осигурявайки му едно безопасно място за хранене и добра видимост към масата по време на ядене. След като вашето дете е готово да използва столчето за хранене (обикновено около 6 – 9 месец), изберете най-подходящия модел.

Избор на столче за хранене! Най-важното, с което да се съобразите:

Лесно за почистване

Комфорт за детето

Лесно за складиране (дали се сгъва и т.н.)

Стабилност

Лесно поставяне на детето в столчета/ Лесно изваждане

Регулиране

Столче за хранене, което може лесно да се регулира, прави храненето много по-лесно.

Регулиране на тавата за хранене, закопчаване и разкопчаване на коланите, сгъване на столчето – това са действия, които ще правите повече от веднъж дневно и с дете в столчето. Затова изберете такова, с което това ще ви бъде по-лесно.

Сгъване

Не всички столчета за хранене се сгъват за по-лесното им съхранение. Ако искате столче, което се сгъва, изберете такова при което това става с минимални усилия и може да стои сгънато, дори без да се допира до стена. При някои столчета е необходимо първо да отстраните тавичката за хранене, преди да го сгънете, което създава определено неудобство, когато правите това често.

Тавичка за хранене

Като общо правило, колкото по-голяма е тавичката за хранене, толкова по-добре. Наличието на поставка за чаша или шише е предимство.

Регулираща се и отстраняема тавичка за хранене е полезна, когато вашето дете расте, за да му осигурите повече място или за да може вече да използва масата.

Подложка/вата и комфорт

Мултифункционалните столчета за хранене често имат много подплата, която осигурява комфорт за вашето дете, но изисква повече време за почистване. Изберете столче с по-малко шевове, отвори и извивки за по-лесното му почистване.

 

Обезопасителни колани

Обезопасете вашето дете с коланите, всеки път когато го поставяте в столчето за хранене. Столчето за хранене трябва да има колан през чатала, за да предпази детето от изхлузване, както и колан за скута и раменен колан, за да не може да се изправя детето.

Трансформиращ се стол за хранене

Обикновено биват 3 в 1. Тези столчета могат да се използват като столчета за хранене за най-малките, като столче и маса за по-големи деца или само като столче. Повечето от тези столчета са дървени.

Плюсове

 • Някои деца се чувстват пораснали и са по-щастливи да ядат на свой собствен стол и маса.
 • Дървените столчета за хранене са популярен избор, тъй като могат да отговорят на останалото обзавеждане от дома.
 • Някои по-големи модели могат да се използват като обзавеждане за деца до 5 годишна възраст.

Минуси

 • Не всички трансформируеми столчета могат да се сгъват.
 • Някои могат да бъдат трудни за сглобяване.
 • По-скъпи от останалите видове столчета.

Мултифункционален стол за хранене

При това столче може да регулирате височината на седалката в зависимост от вашите нужди и тези на детето. Много имат 5 или 6 позиции – особено полезни за майки, татковци и за цялото семейство, за да могат всички да се включат по време на храненето.

Плюсове

 • Регулирането във височина предлага по-голяма гъвкавост – така можете да храните вашето дете при по-висока позиция, както и да се използва от по отраснали деца, които могат да се хранят сами.
 • Повечето са сгъваеми.
 • Тези столчета не са много по-скъпи от един базов модел.

Минуси

 • Някои модели могат да бъдат тежки и по-трудни за преместване.
 • Тези модели са по-големи и не са подходящи при ограничени пространства.

Стандартен стол за хранене

Стандартното столче за хранене е едно от най-разпространените и обикновено предлага една позиция за хранене.

Плюсове

 • Обикновено е по-евтино от останалите столчета за хранене
 • По-леко е.
 • Може да се сгъва до по-компактни размери от останалите, за по-лесно съхранение.

Минуси

 • Базисен модел, без екстри – така може да се наложи да си купите такива допълнително.
 • С по-малко възможности от останалите видове столчета за хранене.
 • Няма да можете да регулирате височината на столчето.

Видове столчета за хранене

Столчетата за хранене се предлагат в различни форми, размери и видове. Децата обикновено са готови да използват столчето за хранене между 6 и 9 месец. Уверете се, че столчето което сте избрали е най-подходящото за вас и вашето дете.

Колко дълго могат да бъдат използвани гризалките Lorelli?

Гризалките Lorelli помагат на бебетата в периода на растеж на зъбките им. Този период обикновено завършва, когато детето е на възраст 2,5 години и четирите му кътника са пораснали.

Колко често трябва да се подменя гризалката?

Гризалките Lorelli са изработени от висококачествени и трайни материали. Все пак се уверете в безопасността на вашето бебе, като огледате продукта за признаци на износване и разкъсване, преди употреба, и го заменете с нов, ако е необходимо.

Как да охладя гризалката Lorelli?

Просто поставете гризалката Lorelli в хладилника за около час преди употреба. Не поставяйте гризалката в хладилната камера!

Подходящи ли са гризалките Lorelli за почистване в миялна машина?

Не. Гризалките Lorelli не са подходящи за почистване в миялна машина.

Могат ли децата да хапят през гризалката?

Гризалките Lorelli са проектирани за специфичните нужди на бебетата, когато са в период на растеж на техните зъбки и могат да издържат на по-силни захапвания. 

За да гарантирате безопасността на вашето дете, огледайте продукта за признаци на износване, разкъсване или повреда и го заменете с нов, ако е необходимо. Деца на повече от три години могат да бъдат способни да хапят през гризалката!

Кога бебетата се нуждаят от гризалка?

Гризалките успокояват бебетата, когато им растат зъбки. Запълнените с дестилирана вода части на някои от гризалките Lorelli могат да бъдат охладени, ако това е необходимо. Това помага на бебето да забрави за болката при растежа на зъбките.

Как се почистват гризалките Lorelli?

Гризалките Lorelli трябва да се почистват периодично с вода и мек препарат. Не изварявайте гризалките и не ги поставяйте в микровълнова печка!

Как се почиства държача на биберона-залъгалка?

Пластмасовият държач и верижка могат да се почистят ръчно с вода и сапун.

Безопасни ли са държачите за биберон-залъгалка за бебетата?

Да. Държача за биберон отговаря на всички стандарти за безопасност и в същото време изглежда стилно. Дължината на верижката е такава, че възможността от задушаване е невъзможна. Верижката никога не трябва да се удължава и не трябва да се прикрепят към нея допълнителни връзки или аксесоари! Проверявайте верижката за повреди преди употреба и я поставяйте внимателно!

Колко често и за колко време е позволено на децата да използват биберона-залъгалка през деня?

Всички деца са различни и имат своите си нужди. Сученето успокоява и релаксира бебетата и ето защо не бива да бъде ограничавано. Бибероните подпомагат здравословното развитие, така че не трябва да се притеснявате, че ще увредят здравето на вашето дете.

Трябва ли детето ми да използва биберон-залъгалка?

Бебетата се раждат с естествената нужда от сучене. Когато детето иска да спи, има нужда от комфорт или иска да релаксира, той или тя ще бъдат щастливи ако имат биберон-залъгалка. Може да не използвате биберона-залъгалка, когато детето си играе и вече е разсеяно от играта и играчките. Много педиатрични зъболекари и други медицински специалисти препоръчват употребата на биберон-залъгалка, тъй като е много по-лесно детето да отвикне от използването на биберон, отколкото от това да си смучи палеца.

Могат ли бебетата да погълнат биберона-залъгалка?

Не. Всички биберони Lorelli са разработени в съответствие с международните стандарти за безопасност. Невъзможно е детето да погълне биберона. В редки случаи, детето може да погълне биберона. Ако това се случи отстранете биберона внимателно. Бибероните са проектирани така, че да бъдат лесно и безопасно отстранени.

Колко често биберонът-залъгалка трябва да се подменя с нов?

Проверявайте биберона преди всяка употреба – особено, когато на детето му никнат зъбки – и изхвърлете биберона при първи признаци на повреда или разкъсване. Ето защо, ние препоръчваме да подменяте биберона на всеки два месеца от хигиенни съображения.

Как се почистват бибероните-залъгалки?

Преди първата употреба и на определени интервали след това биберонът се изварява във вода за 5 минути или се използва стерилизатор. Моля, избягвайте поставянето на биберона в стерилизиращия разтвор за по-дълго от препоръчаното време. Може да се почиства в съдомиялна машина (да се поставя в най-горното отделение).

Устойчиви ли са чашите Lorelli на счупване?

Да, всички чаши Lorelli са произведени от устойчиви на счупване материали.

Как да почистя чашата Lorelli?

Всички елементи на чашите за пиене могат да бъдат почистени много лесно: или с вода, почистващ препарат и мека гъба или в горното отделение на съдомиялната машина.

Внимание: отделните части на чашите за пиене могат да се обезцветят от храната.

Защитени ли са чашите Lorelli от протичане?

Да. Благодарение на специалния си клапан чашите Lorelli остават винаги уплътнени когато трябва. В същото време бебетата могат да пият от тях с лекота.
Бъдете внимателни с газираните напитки: те нарушават херметичността на чашата. Не изливайте никакви горещи течности (над 40°C) в чашата за пиене!

Колко често трябва да се сменя биберона?

От хигиенна гледна точка биберонът би трябвало да се подменя с нов през определени интервали. Просто проверете биберона, всеки път щом трябва да използвате шишето – особено, когато бебето вече има зъбки – и го заменете при първите признаци на износване или разкъсване.

Как да почистя биберона за шише за хранене?

Бибероните за шишета се изплакват с вода и мек почистват препарат в горното отделение на миялната машина. Биберонът трябва да се стерилизира преди да бъде използван за първи път, а след това да се почиства периодично.

Кой е правилният размер на биберона?

Lorelli предлага биберони за шишета в няколко различни размера. Това означава, че размера на отвора винаги съвпада напълно с вида на храната. Правилната скорост на храната през отвора на биберона гарантира, че бебетата винаги сучат енергично и това подпомага здравословното им развитие.

Кога бебето преминава от хранене с шише към хранене с чаша?

Шест месечните бебета обичат да пият от чаша. Тези продукти осигуряват безпроблемното преминаване на бебето от кърмене или хранене с шише към самостоятелно хранене.

Устойчиви ли са шишетата Lorelli на счупване?

Да, всички части на шишетата са устойчиви на счупване.

Защитени ли са от протичане шишетата Lorelli, когато се транспортират?

Да, защото са снабдени с предпазно капаче, което осигурява задържането на течността в шишето. Просто поставете предпазното капаче на шишето и вече може да го транспортирате безопасно.

Колко често трябва да се сменя биберона на шишето?

От хигиенна гледна точка биберонът би трябвало да се подменя с нов през определени интервали. Просто проверете биберона, всеки път щом трябва да използвате шишето – особено, когато бебето вече има зъбки – и го заменете при първите признаци на износване или разкъсване.

Могат ли шишетата Lorelli да се затоплят в микровълнова печка?

Не. Шишетата Lorelli не са подходящи за затопляне в микровълнова печка.

Подготовка и затопляне на храната в шишето: за какво трябва да внимавам?

Преди шишето да бъде поставено в загрятата вода или в нагревател за шишета, капачката винаги трябва да се отстранява. Съдържанието в бутилката не трябва да ври – затова на наливайте никакви течности в него, които могат да заврят! Преди да започнете с храненето, шишето трябва да се подсуши с чиста кърпа.

От каква възраст шишетата не е необходимо да се стерилизират?

Защитните сили в организма на едно 6 месечно бебе са вече много добре развити. На тази възраст всичко, което е необходимо да направите е да стерилизирате шишето от време на време. Ако детето е болно, шишето трябва да се стерилизира отново всеки ден.

Как се почистват шишетата на Lorelli?

Шишетата за хранене на Lorelli се развиват и разглобяват за по-лесното им почистване. Това прави изплакването и почистването на отделните части по-лесно. Всяка отделна част може да се хигиенизира в стерилизатор. Стерилизирането на шишето преди всяка употреба е особено важно за новороденото.

Как да изберете, кое кенгуру да използвате?

Нито едно кенгуру не е идеално за всички родители. Всеки родител има различни нужди, предпочитания и пропорции. Много хора обикновено започват с един вид кенгуру, а след това преминават към друг вид, когато децата им пораснат.

Първо, помислете как смятате да използвате кенгуруто. Ще го използвате предимно у дома; вместо детска количка, когато сте далеч от дома или и двете? Вече имате ли количка или кенгуруто трябва да отговаря на всички нужди на детето? Определянето на целите, с които ще използвате кенгуруто, ще ви помогне да изберете кое е най-подходящото за вас. Прочетете информацията на опаковката (или говорете с родители, които имат подобно кенгуру), за да разберете кое ще е най-подходящото за вашите нужди кенгуру.

Най-добрият начин да изберете? Пробвайте различни кенгура – в магазина или на приятел, който има кенгуру. Всъщност, поставяйки вашето бебе в кенгуруто ще ви даде най-добрата представа за това дали кенгуруто пасва на вас и вашето дете. Но, ако пазарувате без вашето дете (или все още нямате такова), опитайте как ще ви стои кенгуруто, като поставите плюшена играчка в него от отдела с играчки.

Точки, които да следвате, когато закупувате кенгуру:

 • Комфорт. Чувствате ли се комфортно с кенгуруто?
 • Подходящо за вашето бебе. Ще пасва ли добре на вашето бебе?
 • Подходящо за вас. Отговаря ли на вашия размер и тип тяло? Може ли да носите бебето без да чувствате напрежение?
 • Безопасност. Ще бъде ли бебето защитено и с добра упора?
 • Функции. Отговаря ли кенгуруто на вашите нужди?
 • Употреба. Можете ли лесно да поставяте вашето бебе в и извън кенгуруто? Имайте предвид, че някои модели изискват повече практика.
 • Конструкция. Подходящ ли е плата, от който е изработено кенгуруто за вашия климат и нужди (лек за лятото и устойчив на атмосферни влияния при употреба на открито)?
 • Поддръжка. Подходящо ли е за пране в перална машина или само за повърхностно почистване?
 • Приспособимост. Може ли да носите вашето бебе в различни позиции?
 • Регулиране. Може ли кенгуруто да бъде стегнато или регулирано, за да го използвате в къщи с домашни дрехи или навън, носейки палто? Може ли да се регулира лесно, за да се използва и от други хора?
 • Пригодимост. Ще е подходящо ли за вашето дете така, както сега, дори и след 6 месеца?
 • Външен вид. Харесвате ли стила? Ще ви бъде ли приятно да го носите?

Избор на бебешко кенгуру

Повечето родители намират кенгурата за безценни през първата година от живота на бебето.

Кенгуруто има седалищна част, която се поставя пред вас с помощта на колани, които се кръстосват  зад гърба ви. Тези колани прикрепят кенгуруто към вашето тяло.

По-долу са изброени някои от основните неща, които трябва да знаете за кенгурата:

 • Ползите от едно кенгуру са, че то е леко, преносимо, както и факта, че може да пренасяте вашето бебе и ръцете да са ви свободни.
 • Някои кенгура предлагат две позиции за носене на вашето бебе: с лице към вас и с лице по посока на движението, което представлява интерес за по-големите бебета.
 • Преместването на бебето, докато спи в или извън кенгуруто е доста трудно, освен ако седалищната част на кенгуруто не е отделена от коланите.
 • Кенгуруто се поставя по-добре на бебе, което само може да държи главата си изправена.